Technology

เทคโนโลยีสีเขียว Green Technology คืออะไร

เทคโนโลยีสีเขียว (Green Technology) หมายถึง เทคโนโลยีที่ออกแบบมา เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นไปที่ การลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างมลพิษ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เทคโนโลยีสีเขียวสามารถ แบ่งออกได้เป็นหลายประเภท ดังนี้

 • เทคโนโลยีพลังงานสะอาด หมายถึง เทคโนโลยีที่ผลิตพลังงาน จากแหล่งพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานชีวภาพ เป็นต้น เทคโนโลยีพลังงานสะอาด ช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่ก่อให้เกิดมลพิษ และภาวะโลกร้อน

 • เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากร หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้ใน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เทคโนโลยีรีไซเคิล เทคโนโลยีหมุนเวียนน้ำ เทคโนโลยีประหยัดน้ำ เป็นต้น เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากร ช่วยลดปริมาณของเสีย และช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่

 • เทคโนโลยีการลดมลพิษ หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้ใน การลดการปล่อยมลพิษ สู่สิ่งแวดล้อม เช่น เทคโนโลยีบำบัดมลพิษทางอากาศ เทคโนโลยีบำบัดมลพิษทางน้ำ เทคโนโลยีบำบัดมลพิษทางเสียง เป็นต้น เทคโนโลยีการลดมลพิษ ช่วยให้สิ่งแวดล้อมสะอาด และปลอดภัยต่อสุขภาพ

 • เทคโนโลยีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้ใน การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เสียหาย เช่น เทคโนโลยีฟื้นฟูป่าไม้ เทคโนโลยีฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำ เทคโนโลยีฟื้นฟูดิน เป็นต้น เทคโนโลยีการฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมช่วยรักษาสมดุล ของระบบนิเวศ และช่วยให้สิ่งแวดล้อม กลับมาอุดมสมบูรณ์

ตัวอย่างของเทคโนโลยีสีเขียว

 • รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าแทนน้ำมันเชื้อเพลิง

 • แผงโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้า

 • ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) ที่ใช้เก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้ยามจำเป็น

 • ระบบฉนวนกันความร้อน (Thermal Insulation) ที่ใช้ช่วยลดการสูญเสียความร้อน

 • ระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment System) ที่ใช้กำจัดและบำบัดน้ำเสีย

 • เทคโนโลยีดักจับและกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture and Storage) ที่ใช้ดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ให้เข้าสู่ชั้นบรรยากาศ

เทคโนโลยีสีเขียว มีความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เนื่องจากช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม และลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เทคโนโลยีสีเขียวยังช่วยสร้างงาน และกระตุ้นเศรษฐกิจอีกด้วย

ในประเทศไทย รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับ การพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียว โดยได้ออกนโยบาย และมาตรการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการลงทุน และการนำเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ เช่น นโยบายสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน นโยบายสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน นโยบายสนับสนุนการลดมลพิษ เป็นต้น ภาคเอกชนและภาคประชาชน ก็มีส่วนร่วมในการส่งเสริม เทคโนโลยีสีเขียวด้วยเช่นกัน โดยการนำเทคโนโลยีสีเขียว มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ และชีวิตประจำวัน

ตัวอย่างของการนำเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ในประเทศไทย

 • การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม

 • การส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้า จากพลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรม

 • การส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า

 • การส่งเสริมการใช้วัสดุรีไซเคิล

 • การส่งเสริมการใช้ระบบบำบัดน้ำเสีย

เทคโนโลยีสีเขียว เป็นเทรนด์ที่เติบโต อย่างรวดเร็วทั่วโลก ประเทศไทยควรเร่งปรับตัว ให้ทันกับกระแสโลก เพื่อพัฒนาไปสู่สังคม และเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

Recommended For You

รับทำเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป ราคาถูก เว็บไซต์ราคาถูก รับออกแบบเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ราคาถูก ttt-website
Technology

อดีตนักวิจัย AI ของ Google แสดงความกังวลต่อการแข่งขันด้าน AI ที่ไร้กฎระเบียบการควบคุมด้านจริยธรรม!

ดร. ทิมนิต เกบรู (Dr. Timnit Gebru) อดีตนักวิจัยด้าน AI ของ Google ผู้ถูกไล่ออกจาก Google ในเดือนธันวาคมปี 2020 หลังจากที่เธอพยายามพูดต่อต้านการพัฒนาเทคโนโลยี AI ที่ไร้จริยธรรม ได้ออกมาเตือนอีกครั้งว่า สถานการณ์ AI
รับทำเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป ราคาถูก เว็บไซต์ราคาถูก รับออกแบบเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ราคาถูก ttt-website
Technology

ตามรุ่นพี่ไป ! เปิดตัว Windows Copilot ที่แม้ใช้ Windows 11 ก็มี AI ผู้ช่วยส่วนตัวติดเครื่องได้ !

ไมโครซอฟท์​ (Microsoft) เปิดตัว Windows Copilot AI ซึ่งเป็นผู้ช่วยในการใช้งาน Windows ที่เหมือนกับใน Microsoft 365 และ Microsoft Edge โดยจะฝังเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ Windows ให้เปิดใช้ได้ผ่าน Taskbar ด้านข้าง โดยสั่งให้ใช้โปรแกรม หรือแอปฯ ใด