AI NEWS AND EVENTS Technology

GenAI ของ Gemini พลังสร้างสรรค์หรือภัยคุกคามต่อสังคม?

Google ไม่สามารถรับประกันได้ว่าเครื่องมือ genAI ของ Gemini จะปราศจากอคติ อคติสามารถเกิดขึ้นได้หลายวิธี เช่น

 • ข้อมูลการฝึกอบรม โมเดล genAI ของ Gemini ได้รับการฝึกฝนบนชุดข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งอาจมีอคติแฝงอยู่ ตัวอย่างเช่น ชุดข้อมูลที่มีตัวอย่างผู้ชายมากกว่าผู้หญิง โมเดล genAI ที่ได้รับการฝึกฝนบนชุดข้อมูลนี้อาจมีแนวโน้มที่จะสร้างผลลัพธ์ที่มีอคติต่อผู้ชาย

 • การออกแบบโมเดล โมเดล genAI ของ Gemini ได้รับการออกแบบโดยวิศวกร ซึ่งอาจมีอคติโดยไม่ได้ตั้งใจ อคติเหล่านี้อาจส่งผลต่อวิธีการทำงานของโมเดล

 • การใช้งานโมเดล ผู้ใช้สามารถใช้โมเดล genAI ของ Gemini ในลักษณะที่มีอคติ ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้สามารถป้อนข้อความแจ้งที่มีอคติไปยังโมเดล ซึ่งอาจส่งผลต่อผลลัพธ์

Google กำลังดำเนินการหลายอย่างเพื่อลดอคติในเครื่องมือ genAI ของ Gemini ดังนี้

 • การระบุและลบอคติในชุดข้อมูล Google กำลังทำงานเพื่อระบุและลบอคติในชุดข้อมูลที่ใช้เพื่อฝึกโมเดล genAI ของ Gemini

 • การออกแบบโมเดลที่ทนต่ออคติ Google กำลังทำงานเพื่อออกแบบโมเดล genAI ของ Gemini ที่มีความต้านทานต่ออคติมากขึ้น

 • การให้ความรู้แก่ผู้ใช้เกี่ยวกับอคติ Google กำลังทำงานเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ใช้เกี่ยวกับอคติและวิธีใช้โมเดล genAI ของ Gemini ในลักษณะที่ลดอคติ

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าอคติเป็นปัญหาที่ซับซ้อน และอาจเป็นไปไม่ได้ที่จะขจัดอคติออกจากเครื่องมือ genAI ของ Gemini ทั้งหมด ผู้ใช้ควรตระหนักถึงความเสี่ยงของอคติเมื่อใช้เครื่องมือ genAI ของ Gemini และควรรีบตรวจสอบผลลัพธ์เพื่อหาอคติใดๆ

ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับอคติในเครื่องมือ genAI ของ Gemini

1. อคติสามารถเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ

 • อคติทางสังคม โมเดล genAI ของ Gemini อาจมีอคติทางสังคม เช่น อคติทางเชื้อชาติ อคติทางเพศ อคติทางศาสนา อคติทางการเมือง ฯลฯ

 • อคติทางภาษา โมเดล genAI ของ Gemini อาจมีอคติทางภาษา เช่น อคติต่อภาษาถิ่น อคติต่อภาษาที่ใช้พูด อคติต่อภาษาเขียน ฯลฯ

 • อคติทางข้อมูล โมเดล genAI ของ Gemini อาจมีอคติทางข้อมูล เช่น อคติต่อแหล่งข้อมูล อคติต่อรูปแบบข้อมูล อคติต่อความถูกต้องของข้อมูล ฯลฯ

2. อคติสามารถส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ได้หลายวิธี

 • การเลือกปฏิบัติ โมเดล genAI ของ Gemini อาจสร้างผลลัพธ์ที่มีการเลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บางกลุ่ม ตัวอย่างเช่น โมเดล genAI ของ Gemini อาจสร้างผลลัพธ์ที่เอื้อต่อผู้ชายมากกว่าผู้หญิง

 • ความอยุติธรรม โมเดล genAI ของ Gemini อาจสร้างผลลัพธ์ที่อยุติธรรมต่อผู้ใช้บางกลุ่ม ตัวอย่างเช่น โมเดล genAI ของ Gemini อาจสร้างผลลัพธ์ที่เอื้อต่อคนรวยมากกว่าคนจน

 • ความไม่ถูกต้อง โมเดล genAI ของ Gemini อาจสร้างผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น โมเดล genAI ของ Gemini อาจสร้างผลลัพธ์ที่เป็นเท็จ หรือสร้างผลลัพธ์ที่เกินจริง

3. ผู้ใช้สามารถดำเนินการเพื่อลดอคติได้

 • ตระหนักถึงความเสี่ยงของอคติ ผู้ใช้ควรตระหนักถึงความเสี่ยงของอคติเมื่อใช้เครื่องมือ genAI ของ Gemini

 • ตรวจสอบผลลัพธ์ ผู้ใช้ควรรีบตรวจสอบผลลัพธ์เพื่อหาอคติใดๆ

 • รายงานอคติ ผู้ใช้ควรรายงานอคติใดๆ ที่พบไปยัง Google

4. Google กำลังดำเนินการเพื่อลดอคติ

 • การระบุและลบอคติในชุดข้อมูล Google กำลังทำงานเพื่อระบุและลบอคติในชุดข้อมูลที่ใช้เพื่อฝึกโมเดล genAI ของ Gemini

 • การออกแบบโมเดลที่ทนต่ออคติ Google กำลังทำงานเพื่อออกแบบโมเดล genAI ของ Gemini ที่มีความต้านทานต่ออคติมากขึ้น

 • การให้ความรู้แก่ผู้ใช้เกี่ยวกับอคติ Google กำลังทำงานเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ใช้เกี่ยวกับอคติและวิธีใช้โมเดล genAI ของ Gemini ในลักษณะที่ลดอคติ

ตัวอย่างของอคติในเครื่องมือ genAI ของ Gemini

 • ตัวอย่าง 1 โมเดล genAI ของ Gemini ได้รับการฝึกฝนบนชุดข้อมูลที่มีรูปภาพของผู้ชายมากกว่าผู้หญิง โมเดลนี้อาจมีแนวโน้มที่จะสร้างผลลัพธ์ที่มีผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ตัวอย่างเช่น โมเดลนี้อาจมีแนวโน้มที่จะสร้างรูปภาพของแพทย์ผู้ชายมากกว่าแพทย์ผู้หญิง

 • ตัวอย่าง 2 โมเดล genAI ของ Gemini ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างข้อความที่คล้ายกับข้อความในชุดข้อมูล หากชุดข้อมูลมีข้อความที่มีอคติทางเชื้อชาติ โมเดลนี้อาจมีแนวโน้มที่จะสร้างข้อความที่มีอคติทางเชื้อชาติ

 • ตัวอย่าง 3 ผู้ใช้ป้อนข้อความแจ้งที่มีอคติไปยังโมเดล genAI ของ Gemini ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ป้อนข้อความแจ้งว่า “สร้างรูปภาพของนักวิทยาศาสตร์” โมเดลนี้อาจมีแนวโน้มที่จะสร้างรูปภาพของนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นผู้ชายผิวขาว

วิธีการลดอคติในเครื่องมือ genAI ของ Gemini

 • ใช้ชุดข้อมูลที่หลากหลาย สิ่งสำคัญคือต้องใช้ชุดข้อมูลที่หลากหลายเพื่อฝึกโมเดล genAI ของ Gemini ชุดข้อมูลควรเป็นตัวแทนของประชากรเป้าหมาย

 • ใช้เทคนิคการลดอคติ มีเทคนิคมากมายที่สามารถใช้เพื่อลดอคติใน AI เทคนิคเหล่านี้รวมถึงการลบอคติจากชุดข้อมูล การใช้สถาปัตยกรรมโมเดลที่ทนต่ออคติ และการฝึกโมเดลด้วยข้อมูลที่มีป้ายกำกับ

 • ตรวจสอบผลลัพธ์ สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบผลลัพธ์ของเครื่องมือ genAI ของ Gemini เพื่อหาอคติใดๆ สามารถทำได้โดยการตรวจสอบผลลัพธ์ด้วยตนเอง หรือโดยใช้เครื่องมือตรวจจับอคติ

ประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจ

 • ผลกระทบต่อสังคม: อคติในเครื่องมือ genAI ของ Gemini ส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างไร? ตัวอย่างเช่น เครื่องมือ genAI ของ Gemini จะส่งผลต่อการเลือกปฏิบัติในที่ทำงานหรือไม่?

 • กฎระเบียบ: รัฐบาลควรมีกฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ genAI ของ Gemini หรือไม่? กฎระเบียบเหล่านี้ควรมีลักษณะอย่างไร?

สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าอคติเป็นปัญหาที่ซับซ้อน และอาจเป็นไปไม่ได้ที่จะขจัดอคติออกจากเครื่องมือ genAI ของ Gemini ทั้งหมด ผู้ใช้ควรตระหนักถึงความเสี่ยงของอคติเมื่อใช้เครื่องมือ genAI ของ Gemini และควรรีบตรวจสอบผลลัพธ์เพื่อหาอคติใดๆ

Recommended For You

รับทำเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป ราคาถูก เว็บไซต์ราคาถูก รับออกแบบเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ราคาถูก ttt-website
Technology

อดีตนักวิจัย AI ของ Google แสดงความกังวลต่อการแข่งขันด้าน AI ที่ไร้กฎระเบียบการควบคุมด้านจริยธรรม!

ดร. ทิมนิต เกบรู (Dr. Timnit Gebru) อดีตนักวิจัยด้าน AI ของ Google ผู้ถูกไล่ออกจาก Google ในเดือนธันวาคมปี 2020 หลังจากที่เธอพยายามพูดต่อต้านการพัฒนาเทคโนโลยี AI ที่ไร้จริยธรรม ได้ออกมาเตือนอีกครั้งว่า สถานการณ์ AI
รับทำเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป ราคาถูก เว็บไซต์ราคาถูก รับออกแบบเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ราคาถูก ttt-website
Technology

ตามรุ่นพี่ไป ! เปิดตัว Windows Copilot ที่แม้ใช้ Windows 11 ก็มี AI ผู้ช่วยส่วนตัวติดเครื่องได้ !

ไมโครซอฟท์​ (Microsoft) เปิดตัว Windows Copilot AI ซึ่งเป็นผู้ช่วยในการใช้งาน Windows ที่เหมือนกับใน Microsoft 365 และ Microsoft Edge โดยจะฝังเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ Windows ให้เปิดใช้ได้ผ่าน Taskbar ด้านข้าง โดยสั่งให้ใช้โปรแกรม หรือแอปฯ ใด