NEWS AND EVENTS Technology

สวีเดนลุยโครงการพัฒนาดิจิทัลแห่งชาติ มุ่งสู่เป้าหมายประเทศผู้นำนวัตกรรม

Vinnova เปิดตัวโครงการพัฒนาความก้าวหน้าทางดิจิทัลแห่งชาติ

Vinnova หน่วยงานส่งเสริมนวัตกรรมของสวีเดน ได้ประกาศเปิดตัวโครงการพัฒนาดิจิทัลแห่งชาติ (National Digital Advancement Project) มุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคธุรกิจและภาคสาธารณะ

โครงการนี้มีเป้าหมายหลัก 3 ประการ

1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจสวีเดน

โครงการพัฒนาดิจิทัลแห่งชาติ (National Digital Advancement Project) ของ Vinnova มุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจสวีเดนในระดับโลก กลยุทธ์หลักๆ ที่ใช้ในโครงการนี้ ได้แก่

การสนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้

  • ให้เงินทุนสนับสนุนแก่ธุรกิจต่างๆ ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) หุ่นยนต์ การพิมพ์สามมิติ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT)

  • จัดฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและพนักงานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

  • จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อให้ธุรกิจต่างๆ เข้าถึงเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญ

การพัฒนาทักษะดิจิทัล

  • จัดฝึกอบรมทักษะดิจิทัลแก่ประชาชนทุกวัย เพื่อให้พวกเขาสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • พัฒนาหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล

  • ส่งเสริมให้ธุรกิจต่างๆ พัฒนาทักษะดิจิทัลของพนักงาน

การสร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

  • ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เช่น การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ศูนย์ข้อมูล และระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์

  • พัฒนากฎระเบียบที่เอื้อต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

2. พัฒนาทักษะดิจิทัลของประชาชน

ความสำคัญของทักษะดิจิทัล

ในยุคดิจิทัล ทักษะดิจิทัลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเพื่อการศึกษา การทำงาน การติดต่อสื่อสาร หรือการใช้ชีวิตประจำวัน ทักษะดิจิทัลช่วยให้ประชาชนสามารถ

  • เข้าถึงข้อมูลและข่าวสาร

  • เรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่

  • หางานและประกอบอาชีพ

  • ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น

  • ใช้บริการออนไลน์ต่างๆ

  • เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม

  • รักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์

การพัฒนาทักษะดิจิทัลของประชาชน

มีหลายวิธีในการพัฒนาทักษะดิจิทัลของประชาชน ตัวอย่างเช่น

  • การจัดฝึกอบรม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ สามารถจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับทักษะดิจิทัลให้กับประชาชน

  • การจัดสรรงบประมาณ รัฐบาลสามารถจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล

  • การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รัฐบาลสามารถลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เช่น อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

  • การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี รัฐบาลสามารถส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคต่างๆ เช่น การศึกษา การบริการภาครัฐ และธุรกิจ

  • การให้ความรู้ สื่อมวลชนและองค์กรต่างๆ สามารถให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะดิจิทัลแก่ประชาชน

3. การสร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มั่นคง

การสร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มั่นคงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มั่นคงจะช่วยให้ธุรกิจและประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และเชื่อถือได้

องค์ประกอบหลักของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มั่นคง ได้แก่

โครงข่าย

  • โครงข่ายสื่อสารความเร็วสูง การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ

  • โครงข่ายไฟฟ้าที่มั่นคง โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลจำเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง

  • โครงข่ายสำรอง โครงข่ายสำรองจะช่วยป้องกันการหยุดชะงักของบริการในกรณีที่เกิดปัญหา

ศูนย์ข้อมูล

  • ศูนย์ข้อมูลที่มีความปลอดภัย ศูนย์ข้อมูลควรมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดเพื่อปกป้องข้อมูล

  • ศูนย์ข้อมูลสำรอง ศูนย์ข้อมูลสำรองจะช่วยป้องกันการสูญเสียข้อมูลในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ

ความปลอดภัยทางไซเบอร์

  • ระบบป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลควรมีระบบป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ เช่น ไฟร์วอลล์ และระบบตรวจจับการบุกรุก

  • กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ กฎหมายและข้อบังคับเหล่านี้จะช่วยปกป้องโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

ทักษะดิจิทัล

  • การฝึกอบรมทักษะดิจิทัล ประชาชนควรมีทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล

  • การศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ ประชาชนควรมีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อปกป้องข้อมูลของตน

โครงการพัฒนาดิจิทัลแห่งชาติมีงบประมาณ 1 พันล้านโครนสวีเดน (ประมาณ 32,000 ล้านบาท) ครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี (2023-2027) คาดว่าจะสร้างผลลัพธ์ดังต่อไปนี้

  • เพิ่ม GDP ของสวีเดน 10%

  • สร้างงานใหม่ 100,000 ตำแหน่ง

  • เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจสวีเดนในระดับโลก

Vinnova คือ หน่วยงานภาครัฐของสวีเดนที่รับผิดชอบขับเคลื่อนด้านนวัตกรรมและการวิจัย เปรียบเสมือนหัวใจสำคัญที่ทำให้สวีเดนกลายเป็นประเทศชั้นนำด้านนวัตกรรมของโลก

Vinnova ก่อตั้งขึ้นในปี 2001 ภายใต้กระทรวงวิสาหกิจ พลังงานและการสื่อสาร มีภารกิจหลักในการ

  • ส่งเสริมการเจริญเติบโตของธุรกิจเอสเอ็มอี ผ่านการสนับสนุนด้านเงินทุน ความรู้ และเครือข่าย

  • กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม ใน 3 ประเภท ได้แก่ นวัตกรรมทางด้านกระบวนการ นวัตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์/บริการ และนวัตกรรมทางด้านรูปแบบธุรกิจ

  • เชื่อมต่อภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาคการศึกษา ภาคการวิจัย ภาคธุรกิจ และภาครัฐ เข้าด้วยกัน

  • สนับสนุนนวัตกรรมที่มีความสำคัญต่อยุทธศาสตร์ของประเทศ เช่น นวัตกรรมด้านสุขภาพ พลังงานทดแทน การขนส่ง และบริการ

ผลงานที่โดดเด่นของ Vinnova

  • สวีเดนติดอันดับ 2 ของโลกด้านนวัตกรรม (Global Innovation Index 2013)

  • สวีเดนติดอันดับ 4 ของโลกด้านความสามารถทางการแข่งขัน (World Economic Forum 2012-2013)

ตัวอย่างโครงการที่ Vinnova สนับสนุน

  • โครงการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า

  • โครงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านสุขภาพ

  • โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Vinnova เปรียบเสมือนรากฐานสำคัญที่ทำให้สวีเดนกลายเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ส่งผลต่อเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และความยั่งยืนของประเทศ

Recommended For You

รับทำเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป ราคาถูก เว็บไซต์ราคาถูก รับออกแบบเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ราคาถูก ttt-website
Technology

อดีตนักวิจัย AI ของ Google แสดงความกังวลต่อการแข่งขันด้าน AI ที่ไร้กฎระเบียบการควบคุมด้านจริยธรรม!

ดร. ทิมนิต เกบรู (Dr. Timnit Gebru) อดีตนักวิจัยด้าน AI ของ Google ผู้ถูกไล่ออกจาก Google ในเดือนธันวาคมปี 2020 หลังจากที่เธอพยายามพูดต่อต้านการพัฒนาเทคโนโลยี AI ที่ไร้จริยธรรม ได้ออกมาเตือนอีกครั้งว่า สถานการณ์ AI
รับทำเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป ราคาถูก เว็บไซต์ราคาถูก รับออกแบบเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ราคาถูก ttt-website
Technology

ตามรุ่นพี่ไป ! เปิดตัว Windows Copilot ที่แม้ใช้ Windows 11 ก็มี AI ผู้ช่วยส่วนตัวติดเครื่องได้ !

ไมโครซอฟท์​ (Microsoft) เปิดตัว Windows Copilot AI ซึ่งเป็นผู้ช่วยในการใช้งาน Windows ที่เหมือนกับใน Microsoft 365 และ Microsoft Edge โดยจะฝังเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ Windows ให้เปิดใช้ได้ผ่าน Taskbar ด้านข้าง โดยสั่งให้ใช้โปรแกรม หรือแอปฯ ใด