NEWS AND EVENTS Technology

มติ AI ของ UN ก้าวแรกสู่การกำกับดูแล AI ระดับโลก

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UN General Assembly) ได้มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองร่างข้อมติฉบับแรกเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งเสนอโดยสหรัฐอเมริกา ร่วมด้วยประเทศสมาชิกมากกว่า 120 ประเทศ

มตินี้มุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ “ปลอดภัย มั่นคง และวางใจได้” เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน เนื้อหาสำคัญของมติมีดังนี้

1. หลักการพื้นฐาน มติกำหนดหลักการพื้นฐาน 5 ประการสำหรับการพัฒนาและการใช้ AI ดังนี้

  • การเคารพสิทธิมนุษยชน: ระบบ AI จะต้องเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานทั้งหมด

  • ความปลอดภัยและความมั่นคง: ระบบ AI จะต้องปลอดภัย มั่นคง และเชื่อถือได้

  • ความโปร่งใส: การพัฒนาและการใช้ AI จะต้องโปร่งใส

  • ความรับผิดชอบ: ผู้พัฒนาและผู้ใช้ระบบ AI จะต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบของระบบ

  • การรวมเข้าด้วยกัน: การพัฒนาและการใช้ AI จะต้องส่งเสริมการรวมเข้าด้วยกันและลดความเหลื่อมล้ำ

2. แนวทางปฏิบัติ มติยังเสนอแนวทางปฏิบัติสำหรับประเทศสมาชิกในการพัฒนาและใช้ AI ดังนี้

  • การพัฒนากลยุทธ์ AI: ประเทศสมาชิกควรพัฒนากลยุทธ์ AI ระดับชาติ

  • การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา: ประเทศสมาชิกควรสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา AI ที่ปลอดภัยและเป็นประโยชน์

  • การสร้างความรู้ความเข้าใจ: ประเทศสมาชิกควรส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ AI แก่ประชาชน

  • การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ: ประเทศสมาชิกควร

3. ผลลัพธ์ มตินี้คาดว่าจะส่งผลดีต่อการพัฒนาและการใช้ AI ดังนี้

  • ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและใช้ AI ที่ปลอดภัย มั่นคง และเป็นประโยชน์

  • ลดความเสี่ยงจากการใช้ AI

  • ส่งเสริมการเข้าถึง AI อย่างเท่าเทียมกัน

  • เร่งรัดการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของ UN

4. ความสำคัญ มตินี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการกำกับดูแล AI ระดับโลก แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของนานาชาติในการพัฒนาและใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบ

ประเด็นที่ถกเถียง ก่อนที่จะมีการรับรองมติ มีการถกเถียงกันอย่างมากเกี่ยวกับถ้อยคำและเนื้อหาของมติ ประเด็นสำคัญที่ถกเถียงกัน ได้แก่

  • บทบาทของภาคเอกชน: บางประเทศต้องการให้ภาคเอกชนมีบทบาทมากขึ้นในการพัฒนาและใช้ AI

  • การควบคุมการใช้ AI: บางประเทศต้องการให้มีการควบคุมการใช้ AI ที่เข้มงวดมากขึ้น

  • ความรับผิดชอบ: ยังมีความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อผลกระทบของระบบ AI

ประเทศที่ไม่ลงมติ มีประเทศ 4 ประเทศที่ไม่ลงมติในมตินี้ ได้แก่ อิหร่าน อิรัก รัสเซีย และจีน

อุปสรรค ยังมีอุปสรรคมากมายที่ต้องเผชิญในการดำเนินการตามมตินี้ เช่น

  • การขาดความรู้ความเข้าใจ: ยังมีประชาชนจำนวนมากที่ไม่เข้าใจ AI

  • ทรัพยากร: ประเทศกำลังพัฒนามีทรัพยากรจำกัดในการพัฒนาและใช้ AI

  • ความร่วมมือระหว่างประเทศ: จำเป็นต้องมีการร่วมมือระหว่างประเทศมากขึ้นเพื่อพัฒนากรอบการกำกับดูแล AI ที่มีประสิทธิภาพ

อนาคต มตินี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการกำกับดูแล AI ระดับโลก แต่ยังมีงานอีกมากที่ต้องทำเพื่อให้แน่ใจว่า AI จะถูกพัฒนาและใช้เพื่อประโยชน์ของทุกคน

อ้างอิง:

 • UN adopts first-ever resolution on artificial intelligence: United Nations

 • UN General Assembly passes AI resolution: THESTANDARD

 • General Assembly passes AI resolution: THAIPUBLICA

Recommended For You

รับทำเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป ราคาถูก เว็บไซต์ราคาถูก รับออกแบบเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ราคาถูก ttt-website
Technology

อดีตนักวิจัย AI ของ Google แสดงความกังวลต่อการแข่งขันด้าน AI ที่ไร้กฎระเบียบการควบคุมด้านจริยธรรม!

ดร. ทิมนิต เกบรู (Dr. Timnit Gebru) อดีตนักวิจัยด้าน AI ของ Google ผู้ถูกไล่ออกจาก Google ในเดือนธันวาคมปี 2020 หลังจากที่เธอพยายามพูดต่อต้านการพัฒนาเทคโนโลยี AI ที่ไร้จริยธรรม ได้ออกมาเตือนอีกครั้งว่า สถานการณ์ AI
รับทำเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป ราคาถูก เว็บไซต์ราคาถูก รับออกแบบเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ราคาถูก ttt-website
Technology

ตามรุ่นพี่ไป ! เปิดตัว Windows Copilot ที่แม้ใช้ Windows 11 ก็มี AI ผู้ช่วยส่วนตัวติดเครื่องได้ !

ไมโครซอฟท์​ (Microsoft) เปิดตัว Windows Copilot AI ซึ่งเป็นผู้ช่วยในการใช้งาน Windows ที่เหมือนกับใน Microsoft 365 และ Microsoft Edge โดยจะฝังเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ Windows ให้เปิดใช้ได้ผ่าน Taskbar ด้านข้าง โดยสั่งให้ใช้โปรแกรม หรือแอปฯ ใด